Wet- en regelgeving, Beroepscode, Klachtenregeling, Privacy, Meldcode, Incidenten

Wet- en regelgeving


Hoogbegaafd Advies respecteert uiteraard de grenzen tussen Jeugdwet en Wet Passend Onderwijs en Onderwijswet. 


De praktijk wijst echter uit dat veel hulpvragen rondom begaafdheid zich kunnen uitstrekken over meerdere (juridische) terreinen.


Daar waar onderwijs en zorg samengebracht kunnen of moeten worden, zal de insteek zijn om dit integer en respectvol met betrokkenen in gezamenlijkheid en in goed overleg met elkaar vorm te geven. Bijv. d.m.v. een Onderwijs-Zorg-Arrangement, Samen1Plan of enige andere vorm. Wanneer dit nodig is, kunnen concrete afspraken worden vastgelegd, wat het draagvlak voor interventies kan vergroten, de doelgerichtheid en effectiviteit kan versterken en monitoring en evaluatie eenvoudiger maakt.


NBTP: Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie 

Beroepscode-herziene-versie-22-11-2018.pdf (nbtp.nl) 


ECHA: European Council of High Ability 

Klachtenregeling_ECHA-Netwerk.pdf (echanetwerk.nl) 


BPSW: Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (voor SKJ-geregistreerde Jeugd- en Gezinsprofessionals)

BPSW-Beroepscode-2021.pdf 

Vertrouwelijkheid en Privacy:

Rapportages t.b.v. diagnostisch onderzoek zijn vertrouwelijk. Om die reden worden rapportages beveiligd via Zivver verzonden. De verwerking van persoonlijke gegevens, die nodig is om diagnostische instrumenten via derden te kunnen scoren d.m.v. mijn licentieovereenkomst m.b.v. BergOp (Praktikon), Hogrefe en Pearson, zijn vastgelegd in een Verwerkersovereenkomst. Hiermee wordt voldaan aan de verplichtingen vanuit de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): 

https://ondernemersplein.kvk.nl/persoonsgegevens-beschermen/ 


Verplichtingen vanuit de Wet Meldcode: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode


Verplichtingen omtrent incidenten: 

https://www.igj.nl/onderwerpen/wetten-in-ons-toezicht/wkkgz 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037262/2018-08-01#Hoofdstuk6 


Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen. Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en

ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt. Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op. Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen. Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Welke klachtenprocedures zijn er?

Bestaat uit:  Een klachtenprocedure en/of bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris;  Toegang tot de Geschillencommissie KPZ, voor een bindende uitspraak over een behandelde klacht. U kunt de klacht als geschil voorleggen aan de geschillencommissie als u niet tevreden

bent over de door ons geboden oplossing na het doorlopen van de klachtenprocedure. Wkkgz zorg is alle zorg, denk aan Wlz en Pgb zorg. Uitgesloten zijn: Jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet, onvrijwillige/gedwongen zorg (hier gelden Wzd en Wvggz) en WMO zorg bij zorgaanbieders die uitsluitend WMO zorg bieden.

Bestaat uit:  Een klachtencommissie die na hoor en wederhoor een uitspraak doet over de mate van de gegrondheid van een klacht. De WMO procedure wordt alleen gevoerd als de zorgaanbieder uitsluitend Wmo zorg levert en de gemeente van mening is dat deze klachtenprocedure volstaat. Anders wordt de Wkkgz procedure gevolgd. 

Bestaat uit: Rechtstreekse toegang tot de klachtencommissie Jeugdzorg voor een uitspraak over de gegrondheid van een klacht (of onderdelen daarvan) aangevuld met een advies aan de zorgaanbieder;  Klachtenportaal Zorg biedt altijd bemiddeling aan voor klagers die verwachten dat de klacht op die wijze opgelost zou kunnen worden.