IQ-tests

Zowel voor jeugdigen, tieners, jongeren als volwassenen heb ik diverse tests beschikbaar. 

Ik maak zoveel mogelijk gebruik van up to date en digitale instrumenten die een intelligentie hoger dan IQ 130 kunnen meten en zo mogelijk ook beoordeeld zijn door de COTAN met 'voldoende' of 'goed' op validiteit en betrouwbaarheid. 

Afname is bij veel instrumenten op een digitale manier mogelijk (via een laptop of i-Pad in de praktijk), sommige gaan nog via pen en papier afname. Het hangt van de hulpvragen af, welke test het best passend is. Wanneer er bij een kind vermoedens zijn van hoogbegaafdheid i.c.m. faalangst, zet ik vaak de KIQT+ in, bij vermoedens van hoogbegaafdheid en ADHD of ASS zet ik de KIQT+ en de WISC-V meestal samen in, omdat ik dan zowel de hoogbegaafdheid als de sterktes en zwaktes goed in beeld kan krijgen. Bij jongeren en volwassenen zet ik de om die zelfde reden bijv. de WAIS-IV en de Raven's-2 in. 

Hierna vind je meer achtergrond informatie over de verschillende intelligentietests die ik kan inzetten voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Intelligentietests voor de doelgroep 4-20 jaar: 

Intelligentietests voor jongeren en volwassenen: 

De volgende intelligentietests kan ik inzetten en zijn geschikt voor jeugdigen en tieners (4 tot 18 jaar):

KIQT+ 

(2022)

IQ 105-170

5 t/m 10 jaar

non-verbale afname (aanwijzen)

www.scaliq.nlWISC-V 

(2018)

IQ 40-160

6-17 jaar

i-Pad + materialen 

of pen + papier

+ materialen

www.pearson.nl

IDS-2

(2018)

IQ 55-145

5-20 jaar

pen + papier + materialen

www.hogrefe.nl


EIQ 

(2015) 

IQ 70-130+

8 t/m 18 jaar

i-pad / laptop

of pen + papier

www.bsl.nl


Raven's-2 

(2020)

IQ 40-160

4-70 jaar

i-Pad / laptop

of pen + papier

www.pearson.nl

KIQT+ (2022), IQ 105-170, 5 t/m 10 jaar

Positief beoordeeld (13-09-23) door de  COTAN (Commissie Testaangelegenheden Nederland): zie: Actueel

* Onderzoek naar de KIQT+ : "De KIQT+ is door de COTAN beoordeeld als een betrouwbaar instrument voor het meten van de intelligentie van (vermoedelijk) (hoog)begaafde kinderen. De uitslag van de KIQT+ kan dan ook worden gebruikt voor onder meer keuzes op het gebied van onderwijs aan en ondersteuning van (hoog)begaafde kinderen. SCALIQ is enorm trots op en blij met deze beoordeling van COTAN, de onafhankelijke commissie die de kwaliteit van psychometrische instrumenten beoordeelt. Met name de lovende woorden op het gebied van het objectieve en duidelijke scoringssysteem en het goede testmateriaal springen eruit. De praktijk leerde ons al dat de KIQT+ zowel door diagnostici als kinderen gewaardeerd wordt vanwege het gebruiksgemak en de aansluiting bij de manier waarop (hoog)begaafde kinderen denken. Verdere details van de beoordeling van COTAN mogen we helaas niet delen, de rapportage is wel op de site van COTAN te lezen voor abonnees." ( bron: https://scaliq.com/faq/ )

WISC-V (2018), IQ 40-160, 6-17 jaar

Het onderzoek omvat: intakegesprek en kennismaking met ouders, kind (of jongere), spelmoment en observatie, afname van IQ-test, scoring, uitgebreide sterkte- en zwakte analyse en rapportage. Nabespreking met ouders, kind (of jongere) plus rapportage volgt binnen drie tot vier weken. 

Dit intelligentie onderzoek past goed bij het inventariseren van een breed scala aan cognitieve functies, in de range IQ 40-160 en d.m.v. de uitgebreide sterkte- en zwakte analyse kunnen leerstoornissen (bv. dyslexie of dyscalculie) of ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD of ASS) worden gesignaleerd. D.m.v. deze test kun je de algemene intelligentie van kinderen in kaart brengen en een sterkte-zwakte analyse maken van de cognitieve functies en vaardigheden. De WISC-V is een zeer uitgebreide test, die 14 subtests bevat. Er zijn 7 subtests nodig om het totale IQ te kunnen bepalen, met de overige subtests kunnen aanvullende indexscores bepaald worden. Afname van de WISC-V kan via i-pad of met pen en papier en duurt ongeveer 2,5-3,5 uur (afhankelijk van of de verkorte of volledige afname is gekozen). De scoring, interpretatie en rapportage kan binnen een week of 2 tot 3 klaar zijn (afhankelijk van de drukte op dat moment).

IDS-2 (2018), IQ 55-145, 5-20 jaar

Het onderzoek omvat: intakegesprek en kennismaking met ouders, kind (of jongere), spelmoment en observatie, afname van IQ-test en eventuele andere subtests, scoring, uitgebreide sterkte- en zwakte analyse en rapportage. Nabespreking met ouders, kind (of jongere) plus rapportage volgt binnen drie tot vier weken. 

Dit intelligentie onderzoek past goed bij het inventariseren van een breed scala aan cognitieve functies (o.a. visuele verwerking, lange- en kortetermijn geheugen, audititief- en ruimtelijk-visueel werkgeheugen, abstract denken en verbaal redeneren), in de range IQ 55-145. IDS-2 wordt afgenomen met pen, papier en diverse materialen en boekjes. De afname duurt (afhankelijk van de hulpvraag, leeftijd en de gekozen subtests) ongeveer 2,5 - 4 uur. De scoring, interpretatie en rapportage kan binnen een week of 2 tot 3 klaar zijn (afhankelijk van de drukte op dat moment).

EIQ (2015), IQ 70-130+, 8 t/m 18 jaar


De Vragenlijst Emotionele Intelligentie Quotiënt EIQ, kan worden ingezet voor kinderen en jongeren 8 t/m 18 jaar en meet tussen IQ 70-130 (of hoger). Je krijgt inzicht in je sterktes en zwaktes, waarna je concrete en praktische tips krijgt om je EIQ te versterken en je talenten optimaal in te zetten. De uitkomsten hebben ook een voorspellende waarde m.b.t. ADHD en ASS. Het volgende wordt in kaart gebracht; 

Raven's-2 (2020), IQ 40-160, 4-70 jaar


Het onderzoek omvat: intakegesprek en kennismaking (voor kinderen: d.m.v. spelmoment en observatie), afname van IQ-test  Raven's-2, scoring, analyse en kort rapport. Direct dezelfde dag nabespreking met ouders en kind, waarbij je de rapportage dezelfde dag per mail ontvangt. D.m.v. deze IQ-screener wordt het resultaat alleen omgezet in een IQ-score. De inzet van deze test raad ik alleen aan als er twijfel is over (hoog)begaafdheid of niet; als het er niet uit komt, hoef je geen duur intelligentie onderzoek te laten doen. Mijn ervaring is echter dat de KIQT+ meer secuur de intelligentie in beeld brengt. 

De Raven's-2 PM is een non-verbale IQ-screener, die op de laptop of met een boekje en pen en papier kan worden gemaakt; de test is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassen (4 jaar t/m 69 jaar). De vaardigheden die gemeten worden, zijn het vermogen om tot nieuwe inzichten te komen, het vermogen betekenis te kunnen ontdekken in chaos, het vermogen waar te nemen en het vermogen verbanden te leggen. Hedendaagse theorieën over intelligentietests geven aan dat om progressieve matrijzen op te lossen de volgende cognitieve functies nodig zijn: waarneming van en aandacht voor visuele details, inductief redeneren, fluïde intelligentie, algemene visuele intelligentie, classificatie en ruimtelijk inzicht, simultane verwerking en werkgeheugen. De Raven’s-2 meet meer cognitieve vaardigheden o.b.v. aanleg dan op basis van ervaring. De test meet tussen IQ 40-160, en is ook specifiek geschikt voor mensen met een bovengemiddelde of hogere intelligentie en hoogbegaafden). Met de Raven’s-2 kan een snelle screening (20 minuten) plaatsvinden of een uitgebreidere test (30 of 45 minuten). Na invoering van de scores, heb je meteen inzicht d.m.v. een korte, concrete en duidelijke rapportage. 

De volgende intelligentietests kan ik inzetten en zijn geschikt voor jongeren en volwassenen (16-85 jaar)

WAIS-IV 

(2012) 

IQ 45-155

16-85 jaar

i-Pad of pen/papier + materialen

www.pearson.nl

IDS-2

(2018)

IQ 55-145

5-20 jaar

pen + papier + materialen

www.hogrefe.nl


DESIGMA-Advanced (2017)

tot IQ 150

18-45 jaar

i-Pad of laptop

www.hogrefe.nl

EIQ 

(2015) 

IQ 70-130+

8 t/m 18 jaar

laptop / i-pad

of pen/papier

www.bsl.nl

Raven's-2 (2020)

IQ 40-160

4-70 jaar

laptop of pen/papier

www.pearson.nl

WAIS-IV (2012), IQ 45-150, 16-85 jaar

Dit is inclusief: intakegesprek en kennismaking, afname IQ-test, scoring, uitgebreide sterkte- en zwakte analyse, rapportage en nabespreking. Rapportage binnen ongeveer drie tot vier weken. Dit intelligentie onderzoek past goed bij het inventariseren van een breed scala aan cognitieve functies, in de range IQ 40-155. De WAIS-IV-NL is een volledig en uitgebreid intelligentie onderzoek en brengt de algemene intelligentie, het IQ, van jongeren en volwassenen in beeld. De 15 subtests van de WAIS-IV-NL meten uiteindelijk het TIQ en de Verbaal Begrip Index, Perceptueel Redeneren Index, Werkgeheugen Index en Verwerkingssnelheid Index. De test kan worden ingezet voor onder andere; selectie, het beoordelen van het algehele cognitief functioneren, inventarisatie van leerproblemen, voorspellen van prestaties t.a.v. studies en signaleren van neurologische en psychiatrische problemen; d.m.v. de uitgebreide sterkte- en zwakte analyse kunnen leerstoornissen (bv. dyslexie of dyscalculie) of ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD of ASS) worden gesignaleerd. Afname is mogelijk met pen en papier duurt ongeveer 3 uren

IDS-2 (2018), IQ 55-145, 5-20 jaar

Het onderzoek omvat: intakegesprek en kennismaking met ouders, kind (of jongere), spelmoment en observatie, afname van IQ-test en eventuele andere subtests, scoring, uitgebreide sterkte- en zwakte analyse en rapportage. Nabespreking met ouders, kind (of jongere) plus rapportage volgt binnen drie tot vier weken. 

Dit intelligentie onderzoek past goed bij het inventariseren van een breed scala aan cognitieve functies, in de range IQ 55-145. IDS-2 wordt afgenomen met pen, papier en diverse materialen en boekjes. De afname duurt (afhankelijk van de leeftijd ongeveer 3,5 uur. De scoring, interpretatie en rapportage kan binnen een week of 2 tot 3 klaar zijn (afhankelijk van de drukte op dat moment).

DESIGMA-Advanced (2017), tot IQ 150, 18-45 jaar

Dit is inclusief: intakegesprek en kennismaking, afname IQ-test, scoring, analyse, korte rapportage en nabespreking. Uitkomst van de test is dezelfde dag bekend. Inzetbaar bij o.a.: selectie van kandidaten o.b.v. cognitieve vaardigheden, bv. bij sollicitatie op vacatures of bepalen van niveau qua studie of persoonlijke ontwikkeling. DESIGMA-A is de eerste test met figurale matrijzen waarmee je zelf het antwoord ontwerpt. Hierdoor vallen belemmeringen, zoals die bij sommige andere matrijzentests aanwezig zijn, weg. De DESIGMA-A is bedoeld om het verschil te maken tussen mensen met een (iets) hoger cognitief vaardigheidsniveau dan gemiddeld (HAVO/VWO / Bachelor/Master-niveau). N.a.v. de uitkomst kan een conclusie worden getrokken over de cognitieve capaciteiten van een persoon, zoals het vermogen om figuraal materiaal te analyseren, het zien van logische verbanden en het inductief redeneren (dus o.b.v. waarneming een nieuwe theorie formuleren). Dit kan worden bepaald voor het individu (individuele afname) of voor het individu ten opzichte van anderen in een groep van bijvoorbeeld studenten, werknemers of sollicitanten (groepsafname). De afnameduur varieert per persoon (ong. 45-60 minuten).

EIQ (2015), IQ 70-130+, 8 t/m 18 jaar

De Vragenlijst Emotionele Intelligentie Quotiënt EIQ, kan worden ingezet voor kinderen en jongeren 8 t/m 18 jaar en meet tussen IQ 70-130 (of hoger). Je krijgt inzicht in je sterktes en zwaktes, waarna je concrete en praktische tips krijgt om je EIQ te versterken en je talenten optimaal in te zetten. De uitkomsten hebben ook een voorspellende waarde m.b.t. ADHD en ASS. Het volgende wordt in kaart gebracht; 

Raven's-2 (2020), IQ 40-160, 4-70 jaar

Het onderzoek omvat: intakegesprek, afname van IQ-test  Raven's-2, scoring, analyse en kort rapport. Direct dezelfde dag nabespreking, waarbij je de rapportage dezelfde dag per mail ontvangt. D.m.v. deze IQ-screener wordt het resultaat alleen omgezet in een IQ-score. De inzet van deze test raad ik alleen aan als er twijfel is over (hoog)begaafdheid of niet; als het er niet uit komt, hoef je geen duur intelligentie onderzoek te laten doen. Mijn ervaring is echter dat de WAIS-IV meer secuur en meer veelomvattend de intelligentie in beeld brengt.  

De Raven's-2 PM is een non-verbale IQ-screener, die op de laptop of met een boekje en pen en papier kan worden gemaakt; de test is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassen (4 jaar t/m 69 jaar). De vaardigheden die gemeten worden, zijn het vermogen om tot nieuwe inzichten te komen, het vermogen betekenis te kunnen ontdekken in chaos, het vermogen waar te nemen en het vermogen verbanden te leggen. Hedendaagse theorieën over intelligentietests geven aan dat om progressieve matrijzen op te lossen de volgende cognitieve functies nodig zijn: waarneming van en aandacht voor visuele details, inductief redeneren, fluïde intelligentie, algemene visuele intelligentie, classificatie en ruimtelijk inzicht, simultane verwerking en werkgeheugen. De Raven’s-2 meet meer cognitieve vaardigheden o.b.v. aanleg dan op basis van ervaring. De test meet tussen IQ 40-160, en is ook specifiek geschikt voor mensen met een bovengemiddelde of hogere intelligentie en hoogbegaafden). Met de Raven’s-2 kan een snelle screening (20 minuten) plaatsvinden of een uitgebreidere test (30 of 45 minuten). Na invoering van de scores, heb je meteen inzicht d.m.v. een korte, concrete en duidelijke rapportage.