Andere tests voor tieners en jongeren

(voortgezet onderwijs en hoger onderwijs)

Ik kan intelligentie onderzoek en ander onderzoek inzetten en diverse vormen van ondersteuning bieden bij vragen over: school, studie, loopbaan, identiteit, motivatie, faalangst, executieve vaardigheden, emotie-regulatie, aandachtsproblemen en onderpresteren.


Onderzoek naar het Emotionele IQ kan worden ingezet voor kinderen en jongeren 8 t/m 18 jaar en meet tussen IQ 70-130 (of hoger). Je krijgt inzicht in je sterktes en zwaktes, waarna je concrete en praktische tips krijgt om je EIQ te versterken en je talenten optimaal in te zetten. De uitkomsten hebben ook een voorspellende waarde m.b.t. ADHD en ASS. Het volgende wordt in kaart gebracht; 


Emotieregulatie onderzoek (18 t/m 65 jaar). Hiermee krijg je meer inzicht in hoe je omgaat met emoties. Zijn dit helpende of juist niet helpende emotieregulatie strategieën? Wat kun je concreet doen om het jezelf makkelijker te maken?


Gedrag en ontwikkeling op Sociaal en Emotioneel gebied (4-18 jaar); inventariseren van gedrag van jeugdigen en krijgen van inzicht in kenmerken van algemene angst, sociale angst, ADHD, autisme, stemmingsproblemen, anti-sociaal gedrag, oppositioneel-opstandig gedrag, agressief gedrag.


Sociale informatieverwerking (8 t/m 17 jaar). Je krijgt inzicht in je sterktes en zwaktes als het gaat om sociale informatieverwerking, je gedrag en eventuele problemen die zich voordoen in sociale situaties, waarvoor concrete en praktische tips worden gegeven. D.m.v. op de leeftijd afgestemde interactieve video's waarin  problemen in sociale situaties worden geschetst, kan het volgende in kaart wordt gebracht; 


Sensorische informatieverwerking + maatwerk interventieplan (0-15 jaar)  

De visie van ouders en/of leerkrachten kan worden meegenomen en ook kunnen signalen van ADHD en ASS worden gesignaleerd, sensorische informatieverwerkingspatronen van kinderen worden opgespoord en vastgelegd. Inzage hierin kan helpend zijn voor ouders en school om vast te stellen wat de invloed is van sensorische informatieverwerking op functionele participatie in de context van het gezin, de school en de buurt van het kind. 

Sensorische Informatieverwerking (2 t/m 80 jaar); Je krijgt inzicht in de verwerking van sensorische informatie en eventuele kwetsbaarheden in de sensorische informatieverwerking en informatie-verwerkingsproblemen. Zoals bv. kenmerken van autisme, ADHD, overprikkeling of onderprikkeling. Ik kan een behandelplan opstellen met maatwerkinterventies. Je krijgt o.a. inzicht in het vermogen om zintuiglijke prikkels te verwerken, zoals; 


Mentale en fysieke klachten onderzoeken (18-70 jaar).  Voel je je somber, angstig of rusteloos? Heb je het idee dat je balans tussen inspanning en ontspanning zoek is geraakt? Ik heb een aantal vragenlijsten die je kunt invullen, waarmee je meer inzicht in je psychische en fysieke belastbaarheid krijgt, de ernst van je klachten en concrete tips waarmee je aan de slag kunt. 


Aandacht en concentratie (diverse opties): Er zijn verschillende instrumenten waarmee de aandacht en concentratie gemeten kan worden (vaardigheidstests en vragenlijsten zoals BRIEF-A, BRIEF-2 of Conners-3, die ingevuld kunnen worden d.m.v. zelfrapportage, of door ouders of leerkrachten). De vaardigheidstest D2-R (8 t/m 55 jaar) meet bijv. visuele aandacht, snelheid van verwerking van informatie en de  concentratie. Je krijgt inzicht in het werktempo (snelheid van informatieverwerking en variaties in het tempo), hoe precies, snel, geconcentreerd en correct je informatie kunt verwerken. De resultaten geven de mate aan van concentratie, zorgvuldigheid of impulsiviteit vs. snelheid en foutpercentages. Kan ook worden ingezet bij een vermoeden van ADHD, leerproblemen, loopbaanbegeleiding en werving & selectie.


Onderwijs Route (4-17 jaar); Gericht onderzoek en concrete tips voor de meest passende route en passend onderwijs voor je kind, na intelligentie onderzoek. Het kan fijn zijn om de huidige school of de gewenste toekomstige school, hier actief bij te betrekken. Welke opties zijn op kortere en langere termijn een goede keuze voor de tiener of jongere en wat zijn de consequenties als het gaat om het aantal ontwikkelingsgelijken (klasgenoten met een zelfde soort intelligentieniveau en manier van denken)? Bijv. versnellen binnen het reguliere onderwijs, vervroegde instroom in een hogere groep, deelname in een Plusklas, HB-klas, een overstap naar het voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs of vervroegde instroom naar het voortgezet onderwijs? Deze opties zet ik af tegen alle scholen in Nederland. Ik kan de consequenties voor diverse opties laten zien, door vooruit te springen in de tijd. Dus stel dat je zou kiezen voor een versnelling (vervroegde instroom van groep 3 naar groep 4), wat betekent dat dan voor jouw kind en hoeveel kinderen met een zelfde intelligentieniveau en denkwijze zitten er dan volgend jaar ongeveer bij hem of haar in de klas? Wat zou vervroegd instromen in het voortgezet onderwijs betekenen? Hoeveel procent van de leerlingen van de huidige school is uitgestroomd naar HAVO of VWO en wat betekent dit voor jouw kind? Je kunt hiermee dus meer inzicht krijgen in welke effecten bepaalde keuzes qua onderwijs hebben. 


Prestatie, motivatie, faalangst (kinderen groep 7 en 8 basisschool t/m klas 3 voortgezet onderwijs): Met dit instrument krijg je meer inzicht in prestatiemotivatie, intrinsieke motivatie, negatieve en positieve faalangst en sociale wenselijkheid. 


Leervoorwaarden (4-18 jaar): Er wordt geïnventariseerd in hoeverre een leerling beschikt over de cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden die hij/zij nodig heeft in leersituaties. Dit kan worden ingezet bij zowel kinderen met gedragsproblemen of leer- en ontwikkelingsstoornissen, als bij kinderen zonder dergelijke problematiek. De visie van ouders en/of kan hierin worden meegenomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte voorwaarden. Directe voorwaarden zijn bijvoorbeeld Motivatie, Taakgerichtheid, Concentratie, Werktempo, Planmatigheid en Volharding. Indirecte voorwaarden zijn Sociale oriëntatie, Sociale positie, Relatie met de leerkracht, Relatie met medeleerlingen. 


Opleidings- en loopbaankeuze onderzoek (tieners, jongeren en volwassenen): Je krijgt d.m.v. een uitgebreide rapportage inzicht in o.a.; 

En hoe je dit kunt koppelen aan specifieke opleidingen, beroepen en functies. Je ontvangt specifiek op jouw afgestemde handvatten voor opleidings- en loopbaankeuzes, met de focus op HBO- en WO- niveau; keuze uit ruim 1500 beroepen en 700 opleidingen! 


Executieve functies en vaardigheden: Dagelijks gedrag wordt gerelateerd aan executieve functies en vaardigheden, beoordeeld in de thuis- en schoolomgeving. Dit onderzoek kan worden ingezet voor een breed scala aan kinderen of jongeren over wie er zorgen bestaan wat betreft zelfsturing, zoals vaak het geval is bij aandachts- of leerproblemen, angst, depressie, trauma en diverse ontwikkelingsstoornissen (autisme, ADHD) en medische aandoeningen (zoals niet-aangeboren hersenletsel). Je krijgt inzicht in o.a.: 


Wetenschappelijke literatuur over hoogbegaafdheid (maatwerk, naar behoefte).