Privacyverklaring

Privacyverklaring (laatst bijgewerkt: 8-3-24)

Hoogbegaafd Advies is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Werklocatie: Morrapark: Morra 2, 9204 KH Drachten.

Marije.hoogbegaafdadvies@gmail.com

https://www.hoogbegaafdadvies.nl/

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hoogbegaafd Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- BSN

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Locatiegegevens

- Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Hoogbegaafd Advies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid en gezondheidsklachten

- eerdere diagnostiek

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

- burgerservicenummer (BSN)

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld informatie die nodig is voor de uitvoering diagnostisch onderzoek en intelligentie onderzoek of de aanvraag van een persoonsgebonden budget (PGB).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hoogbegaafd Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van administratieve zaken (declareren van uren, bij uzelf, de SVB (voor PGB) of de gemeente (via de praktijk voor psychosociale hulpverlening te Veendam of HBpunt Burgum) en afhandelen van financiële zaken (m.b.t. boekhouding).

- U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten

- Om t.b.v. diagnostisch onderzoek of intelligentie onderzoek voor u of uw kind, bijv. via BergOp, Hogrefe, Pearson, Q-GLOBAL, Q-Interactive, Bohn Stafleu en van Loghum of SCALIQ, diagnostische instrumenten te kunnen inzetten, scoren en geautomatiseerd om te zetten in rapportages (zie hierna)

- Hoogbegaafd Advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 Geautomatiseerde besluitvorming

Hoogbegaafd Advies maakt gebruik van kwalitatieve besluitvorming (gesprekken, observaties, diagnostiek). Soms zal aanvullend onderzoek worden gedaan m.b.v. digitale vragenlijsten of instrumenten via BergOp, die geautomatiseerd gescoord kunnen worden en uitkomsten geautomatiseerd tot een rapportage verwerken. Hoogbegaafd Advies beschikt over een licentieovereenkomst en een account bij BergOp, Hogrefe, Pearson en SCALIQ, zodat de verwerking van persoonlijke gegevens geautomatiseerd (d.m.v. computerprogramma's of -systemen) plaatsvindt, dus zonder tussenkomst van een medewerker van BergOp, Hogrefe, Pearson, Bohn Stafleu van Loghum, SCALIQ of Hoogbegaafd Advies. Hierbij wordt de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht genomen, wat is vastgelegd in een Verwerkersovereenkomst tussen BergOp en Hoogbegaafd Advies en tussen Hogrefe en Hoogbegaafd Advies.

Hoogbegaafd Advies is bevoegd om de KIQT+ in te zetten en beschikt over een account om scores m.b.t. intelligentie onderzoek d.m.v. de KIQT+ digitaal en geautomatiseerd via SCALIQ te laten plaatsvinden.

Hoogbegaafd Advies beschikt over een licentieovereenkomst en een account om de Onderwijs Route Planner (ORP+) in te zetten en de uitkomsten digitaal en geautomatiseerd via SCALIQ te laten plaatsvinden.

Hoogbegaafd Advies heeft specifieke bijscholing gevolgd en is bevoegd om de intelligentietests WISC-V-NL, WAIS-IV-NL, DESIGMA-A , IDS-2 en Raven's-2 af te nemen. 

Scores m.b.t. intelligentie onderzoek d.m.v. de WAIS-IV-NL en WISC-V-NL, worden vanuit Hoogbegaafd Advies gedeeld met Q-Interactive (Pearson), of met de praktijk voor psychosociale hulpverlening Veendam en vandaar uit verwerkt m.b.v. QGLOBAL (Pearson), die de scores digitaal en geautomatiseerd verwerkt.


Beveiligd versturen van e-mailberichten

Hoogbegaafd Advies gebruikt Zivver, voor het beveiligd versturen van persoonlijke informatie of rapportages naar uzelf of naar hoofdaannemers voor wie ik in onderaannemerschap werk (zoals HBpunt Burgum, Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening in Veendam) of voor gemeenten. 

Voor contact met de collega's Gz-psycholoog en Orthopedagoog-generalist (die beide expertise hebben in diagnostiek bij hoogbegaafden), maak ik gebruik van Zivver en een beveiligde PraktijkPortal, waarin berichten en documenten kunnen worden gedeeld.

Daarnaast maaik ik m.b.t. PGB's gebruik van VECOZO en E-Herkenning.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hoogbegaafd Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hiervoor de wettelijke bewaartermijnen, i.v.m. de belastingwetgeving (7 jaar).

Delen van persoonsgegevens met derden en cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hoogbegaafd Advies deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, zoals elektronisch berichtenverkeer met Vecozo (voor beveiligd berichtenverkeer over uw persoonlijke gegevens). Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hoogbegaafd Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Hoogbegaafd Advies uw persoonsgegevens aan andere derden, u geeft toestemming wanneer wij gezamenlijk overeenstemming hebben bereikt over het traject wat wordt aangegaan. 

Hoogbegaafd Advies gebruikt cookies op de website wanneer u het contactformulier gebruikt. Bij het gebruiken van deze website en het accepteren van de cookies, geeft u toestemming dat Google Analytics uw gegevens gebruikt voor het verbeteren van de website en inzage van interesses van bezoekers voor (bepaalde delen van) de website. Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden of openbaar gemaakt aan andere websites en niet aan derden. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoogbegaafd Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Marije.hoogbegaafdadvies@gmail.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hoogbegaafd Advies wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hoogbegaafd Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bijvoorbeeld door antivirussoftware en deugdelijke beveiliging van (digitale) dossiers. Daarnaast wordt voor PGB's gebruik gemaakt van VECOZO en E-Herkenning. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Marije.hoogbegaafdadvies@gmail.com .