Werkwijze

Jij bent uniek. 

Jouw wensen en doelen staan centraal.

Ik volg jouw tempo. Jij beslist.

M A A T W E R K !

Werkwijze:

Waar heb je behoefte aan? 

Je kunt zelf kiezen wat bij jou past. In het menu vind je opties voor Jeugdigen, Tieners & Jongeren , ouders en volwassenen. De mogelijkheden voor onderzoeken, IQ-tests en specifieke ondersteuning wordt daarbij uitgelegd. Je bent bij mij niet gebonden aan een bepaald 'standaard' pakket. Ik lever maatwerk! In het Tarievenoverzicht zie je voorbeelden hoe het onderzoek kan worden ingericht, d.m.v. bundels. Het is ook mogelijk om losse gesprekken te plannen.


Handelingsgerichte Diagnostiek: Doen wat werkt! 

Tijdens de intake kan een smalle of juist brede inventarisatie van hulpvragen plaatsvinden. Op basis daarvan maak ik een concept plan van aanpak en / of offerte. Deze wordt met betrokkenen besproken, waarna keuzes worden gemaakt en het traject kan starten. Vaak gaan coaching en testen hand in hand (angstige mensen op hun gemak stellen, zodat het onderzoek ontspannen verloopt). Denk aan bijv. gesprekken met ouders over de zorgen en hulpvragen in de thuissituatie en/of binnen school, spelmomenten en een gesprek met het kind zelf. Indien gewenst kan een gesprek met de betrokken onderwijs-professionals worden ingepland om het beeld compleet te krijgen. Op die manier wordt inzichtelijk welke hulpvragen er zijn vanuit het kind, ouders (en eventueel school) en kan ik het kind in zijn of haar eigen context onderzoeken. Het is niet altijd nodig om uitgebreide diagnostiek uit te voeren. Soms kun je ook gewoon uitproberen of iets werkt of niet en vandaar uit met de betrokkenen een plan maken of alsnog besluiten tot diagnostiek. 

Wet- en regelgeving

De praktijk wijst uit dat veel hulpvragen rondom begaafdheid zich kunnen uitstrekken over verschillende (juridische) terreinen, zoals Wmo, Jeugdwet, Wet Passend Onderwijs, Onderwijswet en de Leerplichtwet. Hierin respecteert Hoogbegaafd Advies uiteraard de grenzen: mijn werkzaamheden vallen onder de Jeugdwet en Wmo. Daar waar onderwijs en zorg samengebracht kunnen of moeten worden, zal de insteek zijn om dit integer en respectvol met betrokkenen in gezamenlijkheid en in goed overleg met elkaar vorm te geven. Bijv. d.m.v. een Onderwijs-Zorg-Arrangement, Samen1Plan, Familiegroepsplan of enige andere vorm. Wanneer dit nodig is, kunnen concrete afspraken worden vastgelegd, wat het draagvlak voor interventies kan vergroten, de doelgerichtheid en effectiviteit kan versterken en monitoring en evaluatie eenvoudiger maakt. 


Aanpak

Deze grondige, systeemgerichte aanpak en manier van werken kan, zeker bij de start van het traject, om een meer intensieve samenwerking en communicatie met betrokkenen vragen. Bijv. d.m.v. regelmatig een multidisciplinair overleg, waarin enerzijds behoeften van de jeugdige en het gezin, en anderzijds de behoeften of handelingsverlegenheid van onderwijs- en/of zorg-professionals besproken kunnen worden (wat hebben zij nodig om te voorzien in de behoeften van de jeugdige en het gezin?). Er kunnen in een dergelijk overleg gemakkelijker afspraken worden gemaakt over wie, wat, wanneer, hoe en waarom kan doen en hoe dit gefaciliteerd wordt. Het maakt het makkelijker om ‘ontschot’ te werken en maatwerk te bieden met alle betrokkenen. Hoogbegaafd zijn is meer dan een hoog intelligentieniveau hebben. Ik kijk daarom in de breedte en diepte van de ontwikkeling van de persoon in relatie tot de omgeving waarin hij of zij functioneert. Dit kan betekenen dat er voor het kind zelf handvatten nodig zijn om anders met zaken om te leren gaan, en tegelijkertijd dat ouders opvoedingsondersteuning krijgen om de benadering van het kind aan te passen en/of dat de leerkracht concrete handvatten ontvangt om in de klas zo goed mogelijk aan te sluiten op de leerling. De praktijk wijst uit dat deze investering zich dubbel en dwars terugverdient, 

omdat betrokkenen (idealiter) korte lijnen met elkaar hebben, 

dezelfde doelen voor ogen hebben 

en er gedaan wordt, binnen redelijke kaders, wat nodig is om de situatie te verbeteren.


Als hoogbegaafdheid een rol speelt, zie je dit namelijk terug in de persoonlijkheid en in alle levensdomeinen (binnen je zelf, je gezin en familie, binnen de schoolsituatie, tijdens sociale contacten, bij de sportclub, wanneer je hobbymatig bezig bent, altijd en overal). Het betekent dat je andere behoeften hebt. Ik let dus tijdens het onderzoek ook op de persoonlijkheidskenmerken, die vaak worden gezien bij hoogbegaafdheid (vanuit hoogbegaafdheidsmodellen zoals DMGT-model van F. Gagné, Delphi-model van Kooijman-van Thiel en de Persoonlijkheidstheorie van Dabrowski). Bijv. de (extreme) gevoeligheid en sensitiviteit, heftige emoties en soms onverstaanbaar gedrag, zoals boosheid. Maar ook een sterke eigen wil, gedrevenheid, groot rechtvaardigheidsgevoel, snel denken, enzovoort!

Intelligentie onderzoek maakt vaak wel onderdeel uit van het onderzoek bij een vermoeden van hoogbegaafdheid of wanneer zowel hoogbegaafdheid i.c.m. met andere problemen wordt vermoed. 

Dit biedt veel inzichten, vooral bij kinderen, die behulpzaam kunnen zijn om handelingsgerichte adviezen te geven m.b.t. opvoeding, onderwijs en zorg. Bovendien is het belangrijk, wanneer vervolg onderzoek nodig is, om de juiste instrumenten te selecteren, die het beste aansluiten bij de capaciteiten die iemand heeft.

Voor volwassenen of ouders kan intelligentie onderzoek vaak ook een rol hebben in meer begrip in hoe je nu zelf eigenlijk werkt, jezelf los te wrikken van niet helpende gedachten. En: vooral zelfacceptatie en het aanpassen van jouw omgeving op jouw behoeften (in plaats van andersom).

Daarnaast kan het zeer waardevol zijn om een (combinatie van) een aantal tools in te zetten, zoals een ontwikkelingsanamnese, het opstellen van een sterkte- en zwakte profiel, het screenen op kenmerken van de persoonlijkheid en hoogbegaafdheid, inventariseren van de executieve vaardigheden, prikkelverwerking, prestatie-motivatie, sensitiviteit, emotieregulatie etc. 

Als je meer zelfinzicht hebt, en begrijpt dat je gevoeligheid (wat je eerst als vervelend of als een zwakke kant van jezelf zag) ook voordelen kunnen hebben, kun je er ook naar handelen en je gedrag en emoties zo inzetten dat je er meer profijt van hebt. 

Mijn adviezen omvatten antwoorden op de gestelde hulpvragen, het aansluiten op het intelligentieniveau, persoonlijkheidskenmerken en de onderwijs- en zorgbehoeften m.b.t. opvoeding en onderwijs. Het stellen van een diagnose gaat altijd in overleg met de GZ-psycholoog en ECHA-specialist of de orthopedagoog-generalist die ook ervaring heeft met diagnostiek bij hoogbegaafden

Is ergens anders al intelligentie onderzoek gedaan, maar wil je graag alleen praktische handvatten, dan kun je ook bij mij terecht.

Het is mogelijk om praktische ondersteuning, opvoedingsondersteuning, coaching of begeleiding te ontvangen om de adviezen in de praktijk uit te voeren. Dit kan ook betekenen dat gezamenlijk met ouders en school wordt ingezet op het waarborgen van passend onderwijs. Dit is natuurlijk je eigen keuze als ouders, het hoeft niet.


Rapportage en advies:

In de rapportage staat de Handelingsgerichte Diagnostiek centraal en wordt uitgebreid aandacht besteed aan het huidige functioneren en welbevinden van de jeugdige in de context, een goede uitleg van hetgeen uit het onderzoek naar voren is gekomen en concrete beschrijving van adviezen, aanpak en de effecten van interventies die tijdens het traject zijn ingezet


Ik beschouw het kind in de context waarbinnen het functioneert. Het DMGT-model van Gagné (2020) is dan ook de leidraad voor mijn rapportages, omdat alle factoren van de omgeving en alle factoren van het kind zelf daarmee kunnen worden beschreven. Wanneer alle informatie uit gesprekken met ouders, het kind zelf (en eventueel school), de vragenlijsten, observaties, spelmomenten en / of intelligentie onderzoek is geanalyseerd, volgt een rapportage en advies, die ik samen bespreek met een collega GZ-psycholoog (ECHA-specialist) of Gz-psycholoog (tevens orthopedagoog-generalist). Zij hebben beide ruime expertise met diagnostiek bij hoogbegaafdheid. Daarna wordt de rapportage met ouders besproken. 


Rapportages zijn vertrouwelijk. 

Alleen met toestemming kunnen deze worden gedeeld met bijv. school, gebiedsteam, werkgever of de gemeente. Het is aan jou zelf om te beslissen of (de conclusie uit) de rapportage met school, de gemeente of een werkgever gedeeld kan worden of niet. 

Delen van informatie: 

De meerwaarde van het delen van een rapportage kan zijn dat dit zorgt voor meer begrip bij de school, werkgever, gemeente of leerkrachten.