Advies - Begeleiding - Coaching - Diagnostiek Intelligentie onderzoek Opvoedingsondersteuning en NLP

bij een vermoeden van een hoge intelligentie, hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit

IQ-tests & Diagnostiek; psychologisch onderzoek en intelligentietests (KIQT+, Raven's-2 PM, WISC-V-NL):

Diagnostiek kan bestaan uit o.a. gesprekken, afname van diverse vragenlijsten bij ouders, kinderen en / of onderwijsprofessionals, observaties, spelmomenten en verder onderzoek. Daarnaast bied ik intelligentie onderzoek voor kinderen en jongeren vanaf 4 - 21 jaar en volwassenen van 21 t/m 69 jaar (IQ-tests: KIQT+, Raven's-2 PM of WISC-V-NL). Ik kan ook de Onderwijs Route Planner inzetten, wanneer er advies nodig is voor overstap naar een plusklas, HB-klas of voltijds hoogbegaafdheids-onderwijs. Daarnaast kan ik vele andere instrumenten en vragenlijsten inzetten (zie tabblad "Tests"). Diverse vormen van onderzoek kunnen thuis plaatsvinden, binnen school, in Drachten of Veendam. Er is oog voor de hulpvragen en behoeften van zowel ouders, kinderen en (desgewenst) onderwijsprofessionals. 

Voordat gestart wordt met onderzoek, vindt altijd een kennismaking plaats. Dit kan thuis of in de praktijkruimte (Drachten of Veendam). Thuis zullen de meeste kinderen zich doorgaans op hun gemak voelen, omdat ze dan zichzelf kunnen zijn. Dit is misschien anders dan binnen de school of in een praktijkruimte. Wanneer kinderen toch wat gespannen zijn voor of tijdens het onderzoek, kan het voor kinderen fijn en vertrouwd voelen als ouders of hun favoriete huisdier in de nabijheid zijn. Dit kan zorgen voor een meer ontspannen werkhouding, zodat kinderen zich meer op hun gemak voelen tijdens het onderzoek. Op die manier kan uit het onderzoek een zo zuiver mogelijk beeld worden verkregen. Mocht het nodig zijn om meer tijd te nemen voor het onderzoek, dan kan er natuurlijk gerust een tweede dagdeel worden gepland om alle onderdelen af te ronden. 

In sommige situaties of bij bepaalde hulpvragen kan het waardevol zijn om het kind op school te observeren. Dit hoeft niet als je dat niet wilt natuurlijk en als je hier toch voor kiest, gaat dat altijd na toestemming van ouders en in overleg met de betreffende leerkracht. Door het kind te zien in verschillende situaties (thuis, binnen school met klasgenoten en leerkrachten en in de praktijk), kan een zo goed mogelijk beeld worden verkregen van het functioneren en de interactie met anderen. Is dit in elke omgeving hetzelfde of zijn daar verschillen op te merken en hoe kan dat dan? 

Rapportage en advies:

Wanneer alle informatie uit gesprekken met ouders, het kind zelf (en eventueel school), de vragenlijsten, observaties, spelmomenten en / of intelligentie onderzoek is geanalyseerd, volgt een rapportage en advies, die eerst met de GZ-psycholoog en ECHA-specialist wordt besproken. Daarna wordt deze met ouders besproken. Het is aan ouders om zelf te beslissen of (de conclusie uit) de rapportage met school gedeeld kan worden of niet. De meerwaarde hiervan kan zijn dat dit zorgt voor meer begrip bij leerkrachten voor het kind en dit het passend onderwijs en passende zorg (op school) kan bevorderen. Dit kan vervolgens een positief effect hebben op het welbevinden van het kind, de mindset, het leren omgaan met fouten, de identiteitsontwikkeling, sociale contacten, werkhouding, motivatie, plezier en prestaties op school. Ook is een mogelijk effect dat de klachten die voortkomen vanuit de hoogbegaafdheid, verminderen (zoals bv. fixed mindset, faalangst, onzekerheid, laag zelfbeeld, perfectionisme, onderpresteren etc.).

Begeleiding bij het realiseren van passend onderwijs:

Ik kan gericht adviseren om het onderwijs beter passend te krijgen, bijv. d.m.v. de Onderwijs Route Planner+ (zie Tabblad Tests op deze website), gesprekken met ouders en kinderen om hen meer inzicht in hoogbegaafdheid te bieden, de worstelingen van kinderen te vertalen naar onderwijsbehoeften en praktische handvatten om dit naar school te communiceren. Wanneer ouders hier zelf verder mee kunnen is dat natuurlijk fijn. Als ouders ondersteuning willen om maatwerk in het onderwijs te realiseren of wanneer het niet lukt om met school tot passende oplossingen te komen, kan ik daarbij ondersteuning bieden. 

Opvoedingsondersteuning:

Ik kan praktische ondersteuning bieden bij het ontrafelen van hardnekkige patronen, het verminderen van stress, het verbeteren van het welbevinden van ouders en kinderen, opvoedingsondersteuning en begeleiding bieden bij het organiseren van passend onderwijs of passende zorg. Ik werk o.a. met Kids Skills, Positive Discipline en vele andere positieve en oplossingsgerichte methodieken. Zie tabje "Werkwijze" op deze website.

Coaching en NLP van (jong)volwassenen:

Bij vragen rondom identiteitsvraagstukken, het vinden van passend werk of ontwikkelingsgelijken kan ik maatwerk bieden. Ik werk graag met oplossingsgerichte coachtechnieken, tools vanuit het Neuro Linguïstisch Programmeren en ik een grote toolbox die ik voor jou op maat kan inzetten om jou zelf te laten ontdekken wat je wilt, wat je daarvoor nodig hebt, hoe je dat kunt bereiken en om daartoe haalbare stappen te gaan zetten.